ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2021 február 01.től.

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. (székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11.félemelet 4., Cégjegyzékszám: 01-09-945725, a továbbiakban Adatkezelő, Társaság vagy Bankárnet Kft.) egyéb pénzügyi kiegészítő főtevékenységet folytat és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújt ügyfelei számára. Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Adatkezelő Szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek (a továbbiakban: Érintett) tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő Szolgáltatásainak nyújtása, illetve tevékenységeinek végzése során követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Adatkezelő: Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft.

Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. félemelet 4.

Cégjegyzékszám: 01-09-945725

Adószám: 22942195-2-41

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Váczi Zsófia ügyvezető

Postacím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. félemelet 4.

Telefonszám: 061/ 224-0530

Email cím:

Honlap: www.bankarnet.hu

Szakmai tevékenységünk által okozott kárért, vagy a felmerült sérelemdíj megfizetéséért szakmai felelősségbiztosítás alapján, Colonnade Insurance S.A Magyarországi Fióktelepe, (1139 Budapest, Váci út 99.) biztosító társaság áll helyt.

Társaságunk tevékenységével kapcsolatosan panasz benyújtható:

 • Személyesen vagy postai úton: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. félemelet 4.

Telefonon:  061/ 224-0530

Emailben:

Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének kivizsgálására irányuló panasz:

Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival, megszűnésével, szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos panasz:

A hatályos polgári eljárásjognak megfelelően, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt peres eljárás indítható.

 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Szabályzat hatálya kiterjed (1) a Társaság által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységeket végző személyekre (munkavállalók vagy a Társaság más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek) és (2) azokra a természetes személyekre, amelyekkel kapcsolatban a Társaság személyes adatokat kezel vagy feldolgoz (érintettek), illetőleg – ha a magyar jogszabályok az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alkalmazását azokra elrendelik, az ezekben megjelölt feltételekkel és határidőig – az érintettre és annak hozzátartozójára.

1.1. Tárgyi hatály

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Társaság, mint adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre, függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik, illetve adatfeldolgozó által kezelt, vagy feldolgozott személyes adatokra. Adatkezelő jelen tájékoztatója és szabályzata kiterjed az általa kezelt (lakashitel.co.hu, szabadfelhasznalasuhitel.hu, jelzaloghitelonline.hu, credisys.hu, lho.hu, jho.hu, hitelkalkulator.co.hu, hitelkivaltas.net, lakashitelonline.com, minihitel.hu, hiteltanacs.hu) landing oldalakra, kapcsolódó honlapokra.

1.2. Időbeli hatály

A jelen Szabályzat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alkalmazásának első napjával (2018. május 25.) lép hatályba.

 1. A TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban: Info tv.),
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.),
 • A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: BIT)
 1. KÖZÖS ADATKEZELÉS

Közös adatkezelés esetén a Bankárnet Kft. és a további adatkezelők a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását, különösen az érintettek jogainak gyakorlásával és tájékoztatásával kapcsolatban. A megállapodásban a Bankárnet Kft. és a további adatkezelők az érintettek számára kapcsolattartót jelölnek ki.

Az alábbi adatkezelők közös adatkezelés folytatnak a tevékenységük kapcsán

Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft., (Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. félemelt 4., cégjegyzékszám: 01 09 945725, adószám: 22942195-2-41, MNB felügyeleti engedély száma: EN-1-645/2011)

BonoBróker Bank és Biztosításközvetítő Kft., (Székhely: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor sétány 7. 4.emelet 17., cégjegyzékszám: 01 09 735025, adószám: 13434913-2-42, MNB felügyeleti engedély száma: EN-1343/2010)

Az Adatkezelők kapcsolattartásra kijelölt elérhetősége az adatkezelési tevékenységek kapcsán:

Email cím:

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FOGALMAK

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adatok különleges kategóriái: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. Ezen adatok kezelése az érintett kifejezett hozzájárulásával történhet. Különleges adatkategóriának minősül továbbá a büntetőjogi felelősség megállapítására, bűncselekményekre vonatkozó személyes adat, valamint fokozott védelem alatt állnak a gyermekek személyes adatai.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Közös adatkezelés

Ha az adatkezelés céljait és eszközeit a Társaság más adatkezelővel vagy adatkezelőkkel közösen határozza meg.

Álnevesítés

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Biztosítási titok: minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Banktitok: minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásának ösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti gazdasági reklám közvetítése a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.

 1. AZ ADATKEZÉS JOGALAPJAI

Személyes adatot a Társaság kizárólag az alábbi esetekben kezel:

 1. Amennyiben az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez;
 2. Amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 1. Amennyiben az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 2. Amennyiben az adatkezelés közérdekű jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 3. Amennyiben az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 4. Amennyiben az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek;
 1. MARKETINGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Hírlevél küldés

– Érintett a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

– A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

– Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

– A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

e-mail cím

hírlevél kiküldése

– A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb eseményeiről, híreiről, akciós termékeiről, új szolgáltatásairól.

– A hírlevél küldését az ezzel megbízott alvállalkozó teszi meg, a közöttünk lévő szerződés időtartamáig. Megbízott alvállalkozó, adatfeldolgozónak minősül.

Adatfeldolgozók:

-Yellow Bird Hungary Kft. www.yellowbird.hu, (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 19., adószám: 27970009-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 359574, képviseli: Szabácsik Gergely)

-Hírlevél kiküldése az EDIMA.mail Kft. szoftverével történik. (székhely: 1075 Budapest, Holló utca 3-9/a 3.emelet 10., Cégjegyzékszám: 01 09 727387)

-Mailgun Technologies, Inc., (székhely: 112 E Pecan St Ste 1135 San Antonio, TX, 78205-1509 United States) telefonszám:  (415) 496-6299

Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata:

https://www.mailgun.com/gdprhttps://www.mailgun.com/privacy-policy

-„KETTŐ” Vállalkozási Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 54.)

Adószám, 10800519243. Cégjegyzékszám, 01 09 260551.,

– Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik (GDPR 6.cikk (1) bekezdés (a) pontja.

– Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy megerősítést nem ad.

– Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a Társaság székhelyére küldött levéllel lehet leiratkozni.

– Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

– Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

– Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról statisztikát vezet.

7. DM TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Név, email-cím

Azonosítás, a DM hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása

A feliratkozáskori IP cím

Technikai művelet végrehajtása

Az érintettek köre

A DM hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett

Az adatkezelés célja

Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek

(e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett

részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális

információkról, termékekről, akciókról, új

funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai, alvállalkozói kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával

Az érintettek adatkezeléssel jogainak ismertetése

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá

vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes

adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga

van az adathordozhatósághoz, továbbá a

hozzájárulás bármely időpontban történő

visszavonásához

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) f) pontja,és a gazdasági reklámtevékenység

alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám

közzé tevője – a hozzájárulásban meghatározott

körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő

személyek, személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az Ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám

címzettjére vonatkozó – adat csak a

hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak

megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. félemelet 4.

– e-mail útján az email címen keresztül.

Adatfeldolgozó:

Yellow Bird Hungary Kft. www.yellowbird.hu, (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 19., adószám: 27970009-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 359574, képviseli: Szabácsik Gergely)

-Hírlevél kiküldése az EDIMA.mail Kft. szoftverével történik. (székhely: 1075 Budapest, Holló utca 3-9/a 3.emelet 10., Cégjegyzékszám: 01 09 727387)

-Mailgun Technologies, Inc., (székhely: 112 E Pecan St Ste 1135 San Antonio, TX, 78205-1509 United States) telefonszám:  (415) 496-6299

Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata:

https://www.mailgun.com/gdprhttps://www.mailgun.com/privacy-policy

-„KETTŐ” Vállalkozási Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 54.)

Adószám, 10800519243. Cégjegyzékszám, 01 09 260551.,

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. (GDPR 6.cikk (1) bekezdés (a) pontja.

8. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ JELENLÉT ÉS MARKETING

– Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.

– A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like” / „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike” /” nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

– A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

– Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen a facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

– Kezelt adatok köre és célja:

 • érintett publikus neve
 • azonosítás
 • érintett publikus fotója
 • azonosítás
 • érintett publikus e-mail címe
 •       kapcsolattartás
 • érintett közösségi oldalon küldött üzenete
 • kapcsolattartás
 • érintett értékelése
 • minőség javítás

– Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

– A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról.

– Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez.

– Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

– Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

– Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

– Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat.

– Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

9. WEBOLDAL HASZNÁLATA, LÁTOGATÁSI ADATOK KEZELÉSE

– Az oldalt látogató a weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja. Bizonyos részekhez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött, amely során az ügyfél személyes adatnak minősülő információkat ad meg.

– Az Érintett az adatok átadásával, és elküldésével, valamint a honlap látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy az átadott adatait az adatkezelő a jogszabályokban, valamint a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza.

– A weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az adatkezelő statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján az érintett személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

– A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Adatkezelő tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása. Az Adatkezelő ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart.

– A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül ajánlatnak, azt az Adatkezelő csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, felelősségét kizárja.

– A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését az Adatkezelő szintén kizárja.

– Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

– Az Adatkezelő az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősséget kizár.

– Az Adatkezelő fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

Ajánlatkérés a weboldalon keresztül:

– A hitelkalkulátorban kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszáma, e-mail címe, születési éve.

– A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

– A személyes adatok kezelésének célja:

– A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése, a kalkulátor használata.

– Kapcsolatfelvétel, elektronikus, és telefonos, megkereséssel.

– Tájékoztatás a Társaság szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

– A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkatársai.

– A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

A Bankárnet Kft. Hpt. alá tartozó adatkezelése kapcsán a banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki pénzügyi szolgáltatás közvetítésének igénybevétele céljából lép kapcsolatba a Társasággal, de ezt a szolgáltatást nem veszi igénybe.

Tájékoztatjuk, hogy banktitoknak, vagy biztosítási titoknak minősülő adatok esetében az adatkezelési- és adatmegőrzési kötelezettség a vonatkozó jogszabályok alapján korlátlan ideig terheli az Adatkezelőt.

Egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.

Bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg.

Bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett az e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva.

Az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a megbízási szerződés, díjajánlatkérés, valamint szerződés megkötése, teljesítése, megszüntetése céljából kezelheti a vele ügyfélként szerződött természetes személy:

 • nevét,
 • születési nevét,
 • születési idejét,
 • anyja nevét,
 • lakcímét,
 • adóazonosító jelét,
 • adószámát,
 • vállalkozói, őstermelői igazolvány számát,
 • személyi igazolvány számát,
 • személyi azonosító jelét,
 • lakcímét,
 • székhely, telephely címét,
 • telefonszámát,
 • e-mail címét,
 • honlap-címét,
 • bankszámlaszámát,
 • ügyfélszámát,
 • egészségügyi adatait,
 • az egészségi állapotra, hobbira, sportolásra vonatkozó adatokat;
 • a biztosított vagyontárgyra, vagy biztosított érdekre vonatkozó adatokat;
 • biztosítási eseményre vonatkozó adatokat;
 • az ügyfél vagyoni helyzetére, céljaira vonatkozó adatokat.

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések (pl. díjajánlatkérés) megtételéhez szükséges. A személyes adatok kezelői: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó, front-office és back-office munkatársai, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkatársai és adatfeldolgozói; valamint a biztosítótársaságok, és hitelintézetek. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, mely tájékoztatás történhet a szerződésben is.

Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai:

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó feladata, a honlap biztonságos és zökkenőmentes üzemeltetése.

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X emelet 241.,

Cg: 01 09 909968, adószám: 14571332-2-42)

Könyvelési, számlázási, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozó:

2G Vállalkozási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Nádorliget u. 8/b fsz.2. Cg. 01-09-169645, adószám:10791954-2-43)

10. ÁLLÁSHIREDTÉSRE JELENTKEZŐK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

– Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus vagy papír alapon). Kérés nélküli jelentkezők közül is történik kiválasztás.

– Az Adatkezelő a munkára jelentkezés céljából érkezett, személyes adatokat tartalmazó önéletrajzok esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esik a papíralapon és az elektronikus módon érkezett önéletrajz.

– A felvételre jelentkezők adatait elektronikusan és/vagy zárható irattárban papíralapon is tárolja a Társaság.

– Az álláspályázók személyes adataihoz az Adatkezelő vezetése, és a HR munkatársak férhetnek hozzá.

– Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

– Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik vagy önéletrajzát eljuttatja az Adatkezelőhöz.

– A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

születési hely, idő

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

lakcím

kapcsolattartás

megpályázott pozíció megnevezése

jelentkezés beazonosítása

korábbi munkatapasztalatok felsorolása

a pozíció elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges

iskolai végzettség

a pozíció elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges

idegen nyelvismeret

a pozíció elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges

különleges adat: pl. egészségügyi adat, megváltozott munkaképességű személy orvosi adatai

csak akkor történik különleges adat kezelése, ha a pozíció betöltéséhez szükséges

a megküldött önéletrajzban feltüntetett egyéb adatok

a pozíció elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges

megküldött motivációs levél

a pozíció elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges

az adatok jelentkezést követő 1 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt

ki nem választás esetén történő további adatkezelés jogalapjához szükséges

– Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban történő részvétel, a meghirdetett munkakör betöltése, valamint a kapcsolattartás.

– Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

– A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért az érintett szervezeti egységvezető a felelős, így a jelen adatkezeléssel összefüggő feladatai ellátása során köteles az érintettek jogait biztosítani.
– Érintett az álláspályázat szerinti módon vagy érdeklődés céljából eljuttatja adatait az Adatkezelő részére.
– A jelentkezés tipikusan, de nem kizárólagosan elektronikus úton, e-mailen keresztül történő adatmegküldéssel történik.
– Adatkezelő a kiválasztási folyamat során áttanulmányozza a jelentkezéseket, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.
– A kiválasztás folyamata a személyes interjúval folytatódik.
– A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget.
– Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és a ki nem választott pályázóktól a hozzájárulásukat kéri az adatok további, a jelentkezést követő 1 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő munkakör betöltéséhez.
– A ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.
– Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

– Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, azaz a meghirdetett munkakör betöltéséig, a munkaszerződés megkötéséig, vagy az érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 1 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

11. PANASZKEZELÉS

– Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett a megrendelt termékre, szolgáltatásra és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (e-mail, postai út) közölhesse.

– Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő tevékenységére panasszal kíván élni.

– Az adatok kezelésének a célja: Az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele.

– A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

a panasz azonosítója

azonosítás

a panasz beérkezésének az időpontja

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

a beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás

számlázási/levelezési cím

kapcsolattartás

a panaszolt szolgáltatás, termék/tevékenység/mulasztás

a panasz kivizsgálása

a panasz

a panasz kivizsgálása

– Az adatkezelés célja a panasz megtételének a biztosítása és a kapcsolattartás.

– Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

– Az érintett a panaszát szóban vagy írásban közli az Adatkezelővel.
    Amennyiben az érintett a panaszát szóban teszi meg, arról az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel.
        Az Adatkezelő a hozzá érkezett panaszt ésszerű határidőn belül kivizsgálja és megválaszolja.

        Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig kezeli.

12. COOKIE-K HASZNÁLATA

Tájékoztatjuk, hogy a www.bankarnet.hu weboldalunkon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Goggle Analytics rendszerén keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A Google Adwords által használt sütiket a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint.

További információ: https://support.google.com/ads/answer/2662850?hl=hu

Ha le szeretné tiltani a Google Adwords webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót!

Kérjük figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza.

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Süti Stop!

Ha törölni kívánja a honlapunkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük informálódjon az alábbi tájékoztatásokból attól függően, hogy Ön milyen böngészővel rendelkezik:

Süti beállítás az Internet Explorer-ben
Süti beállítás a Firefox-ban
Süti beállítás a Chrome-ban
Süti beállítás a Safari-ban

13. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGAI

A Bankárnet Kft. elsősorban az érintettektől jut személyes adataik birtokába. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerzi be a Társaság, a következő információkat bocsátja az érintett rendelkezésére:

 • a Társaság és képviselőjének a személye és elérhetősége,
 • az érintett személyes adatok kategóriái, tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja,
 • a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége,
 • a személyes adatok tárolásának időtartama,
 • az érintett személyes adataihoz való hozzáférés joga, azok helyesbítéséhez, törléséhez és kezelésének korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jog,
 • a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, mely nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét,
 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e,
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír;
 • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül kell közölni. Ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával kell közölni az információkat.
 • A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg.

14. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA

A Bankárnet Kft., az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 25 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Bankárnet Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

15. A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint — figyelembe véve az adatkezelés célját — az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
 • az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
 • a személyes adatokat a Bankárnet Kft. alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

16. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérelmére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

17. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Bankárnet Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik vagy
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására az Általános Adatvédelmi Rendelet szabályait kell alkalmazni.

18. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Bankárnet Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Erre a jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

– Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

– Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

19. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

A Bankárnet Kft. csak akkor alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntést, amely az érintette nézve joghatással jár vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti, ha

 • az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelő alkalmazandó olyan uniós vagy hazai jogszabály teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az automatizált döntés és profialkotás további követelményeire az Általános Adatvédelmi Rendelet alkalmazandó.

20. INCIDENSKEZELÉS ADATKEZELŐKÉNT

Az adatvédelmi incidenst a Bankárnet Kft. a tudomására jutását követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

 • Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a bejelentést nem kell megtenni. Ezt a döntést az ügyvezető hozza meg, mérlegelve az eset összes körülményeit, az adatvédelmi tisztviselő véleményének kikérése után.
 • A Bankárnet Kft. nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket amennyiben az incidensek nyilvántartására a felügyeleti hatóság kötelező tartalmi elemeket határoz meg, abban az esetben ezzel a tartalommal elkészíti az incidens nyilvántartási táblázatot.
 • A Bankárnet Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ezt a döntést az ügyvezető hozza meg az adatvédelmi tisztviselővel való konzultáció után, az eset összes körülményeire tekintettel, amelyről feljegyzést készít.

Az érintett értesítése alóli kivétel, ha

 • Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; vagy
 • Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; vagy
 • A tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, amely esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

21. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

A Bankárnet Kft. adatkezelőként csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelnek az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak.

22. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., , +36-1-3911400, www.naih.hu) A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Utolsó módosítás dátuma: Budapest, 2023. január 16.